نسخه تحت ویندوز نرم افزار تولید انواع شبه پتانسیل APE – Atomic Pseudopotentials Engine ویرایش ۲.۳.۰

75,000تومان

توضیحات

نرم افزار APE جهت تولید انواع شبه پتانسیل های اتمی برای انجام محاسبات تابعی چگالی مورد استفاده قرار میگیرد. اکثر پژوهشگران حوزه شبیه سازی مواد برای انجام محاسبات مورد نیاز خود بر اساس روش DFT به شبه پتانسیل های اتمی نیازمند و این شبه پتانسیل ها را از جداول موجود در پیاگاههای داده ارائه شده در اینترنت و وب سایت های نرم افزار های محاسباتی بدست می آورند. در هر حالی که در بیتر مواقع شبه پتانسیل های هماهنگ با چهرچوب محاسبات در این مراکز داده موجود نیست. از اینرو کسب توانمندی در تولید انواع شبه پتانسیل برای انجام یک محاسبه دقیق اجتناب ناپذیر است. نرم افزار قدرتمند APE قادر ات تا با گستره وسیعی توابع exchange-correlation  بر پایه روشهای نسبتی و غیرنسبیتی شبه پتانسیل های مورد نیاز را ایجاد کند. شبه پتانسیل های بدست آمده از یان کد محاسباتی را میتوان در کدهای محاسباتی همچون Quantum Espresso، Abinit، Siesta و … مورد استفاده قرار داد. در زیر به انواع توابع تبادلی و همبستگی قابل استفاده در تولید شبه پتانسیل در این کد محاسباتی توجه فرمایید:

 • none: No exchange-correlation.
 • lda_x: Slater exchange.
 • lda_c_wigner: Wigner parametrization.
 • lda_c_rpa: Random Phase Approximation.
 • lda_c_hl: Hedin & Lundqvist.
 • lda_c_gl: Gunnarson & Lundqvist.
 • lda_c_xalpha: Slater’s Xalpha.
 • lda_c_vwn: Vosko, Wilk, & Nussair.
 • lda_c_vwn_rpa: Vosko, Wilk, & Nussair (fit to the RPA correlation energy).
 • lda_c_pz: Perdew & Zunger.
 • lda_c_pz_mod: Perdew & Zunger (Modified to improve the matching between the high and the low rs region).
 • lda_c_ob_pz: Ortiz & Ballone (PZ-type parametrization).
 • lda_c_pw: Perdew & Wang.
 • lda_c_pw_mod: Perdew & Wang (Modified to match the original PBE routine).
 • lda_c_ob_pw: Ortiz & Ballone (PW-type parametrization).
 • lda_c_vbh: von Barth & Hedin.
 • lda_c_ml1: Modified LSD (version 1) of Proynov and Salahub.
 • lda_c_ml2: Modified LSD (version 2) of Proynov and Salahub.
 • lda_xc_teter93: Teter 93.
 • gga_x_pbe: Perdew, Burke & Ernzerhof.
 • gga_x_pbe_r: Perdew, Burke & Ernzerhof (revised).
 • gga_x_p86: Becke 86 Xalpha,beta,gamma.
 • gga_x_b86_r: Becke 86 Xalpha,beta,gamma reoptimized.
 • gga_x_b86_mgc: Becke 86 Xalpha,beta,gamma (with mod. grad. correction).
 • gga_x_b88: Becke 88.
 • gga_x_g96: Gill 96.
 • gga_x_pw86: Perdew & Wang 86.
 • gga_x_pw91: Perdew & Wang 91.
 • gga_x_optx: Handy & Cohen OPTX 01.
 • gga_x_dk87_r1: dePristo & Kress 87 (version R1).
 • gga_x_dk87_r2: dePristo & Kress 87 (version R2).
 • gga_x_lg93: Lacks & Gordon 93.
 • gga_x_ft97_a: Filatov & Thiel 97 (version A).
 • gga_x_ft97_b: Filatov & Thiel 97 (version B).
 • gga_x_pbe_sol: Perdew, Burke & Ernzerhof exchange (solids).
 • gga_x_rpbe: Hammer, Hansen & Norskov (PBE-like).
 • gga_x_wc: Wu & Cohen
 • gga_x_mpw91: mPW91 of Adamo & Barone.
 • gga_x_am05: Armiento & Mattsson 05 exchange.
 • gga_x_pbea: Madsen 07.
 • gga_x_mpbe: Adamo & Barone modification to PBE.
 • gga_x_xpbe: Extended PBE by Xu & Goddard III.
 • gga_x_bayesian: Bayesian best fit for the enhancement factor.
 • gga_x_pbe_jsjr:
 • gga_x_optb88_vdw: opt-Becke 88 for vdW.
 • gga_x_pbek1_vdw: Reparametrized PBE for vdW.
 • gga_x_optpbe_vdw: Reparametrized PBE for vdW.
 • gga_x_rge2: Regularized PBE.
 • gga_c_pbe: Perdew, Burke & Ernzerhof correlation.
 • gga_c_lyp: Lee, Yang, & Parr LDA.
 • gga_c_pbe_sol: Perdew, Burke & Ernzerhof correlation SOL.
 • gga_c_p86: Perdew 86.
 • gga_c_pw91: Perdew & Wang 91.
 • gga_c_am05: Armiento & Mattsson 05 correlation.
 • gga_c_xpbe: Extended PBE by Xu & Goddard III.
 • gga_c_lm: Langreth & Mehl.
 • gga_c_pbe_jrgx: Reparametrized PBE by Pedroza, Silva & Capelle.
 • gga_c_rge2: Regularized PBE.
 • gga_xc_lb: van Leeuwen & Baerends.
 • gga_xc_hcth_93: HCTH functional fitted to 93 molecules.
 • gga_xc_hcth_120: HCTH functional fitted to 120 molecules.
 • gga_xc_hcth_147: HCTH functional fitted to 147 molecules.
 • gga_xc_hcth_407: HCTH functional fitted to 407 molecules.
 • gga_xc_edf1: Empirical functionals from Adamson, Gill, and Pople.
 • gga_xc_xlyp: XLYP functional.
 • gga_xc_b97: Becke 97.
 • gga_xc_b97_1: Becke 97-1.
 • gga_xc_b97_2: Becke 97-2.
 • gga_xc_b97_d: Becke 97-D (Grimme functional to be used with C6 vdW term).
 • gga_xc_b97_k: Becke 97-K (Boese-Martin for Kinetics).
 • gga_xc_b97_3: Becke 97-3.
 • gga_xc_pbe1w: PBE1W (functional fitted for water).
 • gga_xc_mpwlyp1w: mPWLYP1w (functional fitted for water).
 • gga_xc_pbelyp1w: PBELYP1W (functional fitted for water).
 • gga_xc_sb98_1a: SB98 (1a).
 • gga_xc_sb98_1b: SB98 (1b).
 • gga_xc_sb98_1c: SB98 (1c).
 • gga_xc_sb98_2a: SB98 (2a).
 • gga_xc_sb98_2b: SB98 (2b).
 • gga_xc_sb98_2c: SB98 (2c).
 • mgga_x_bj06: Becke & Johnson 06.
 • mgga_x_tb09: Tran & Blaha 09.
 • mgga_x_rpp09: Rasanen, Pittalis & Proetto 09

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نسخه تحت ویندوز نرم افزار تولید انواع شبه پتانسیل APE – Atomic Pseudopotentials Engine ویرایش ۲.۳.۰”

QR Code

QR Code
0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید