فایلهای آموزشی 

بسته آموزشی مکانیک کوانتومی ابرتقارنی

فهرست مطالب قسمت اول:
نوسانگر هماهنگی
روش تحلیلی
روش فاکتورگیری
مکانیک کوانتومی ابرتقارنی
سلسله‌مراتب هامیلتونی‌ها
پتانسیل‌های شکل‌ناوردا


تصویرتوصیفقیمتتعدادعمل
مکانیک کوانتومی ابرتقارنی-قسمت ۱
فهرست مطالب:
نوسانگر هماهنگی
روش تحلیلی
روش فاکتورگیری
مکانیک کوانتومی ابرتقارنی
سلسله‌مراتب هامیلتونی‌ها
پتانسیل‌های شکل‌ناوردا
۵,۰۰۰تومان
اضافه به کارت

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید