فایلهای آموزشی 

بسته آموزشی مکانیک کوانتومی

مرجع اصلی این مجموعه، سومین ویرایش کتاب “مقدمه مکانیک کوانتومی” نوشته‌ی “گرفیتث” است که در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسیده است. در تهیه این مجموعه از کتاب‌های دیگر مکانیک کوانتومی نیز استفاده شده است. در ایجاد این بسته‌ی آموزشی، سعی شده است تا با کمک تصویرها، ویدئوها و شبیه‌سازی‌ها به درک بهتر مطالب کمک شود بنابراین مطالعه‌ی آن به دانشجویان و اساتید محترم توصیه می‌شود.

فصل اول: نظریه
فهرست مطالب:
•The wave Function
•The Schrödinger Equation
•The Statistical Interpretation
•Probability
•Discrete Variables
•Continuous Variables
•Normalization
•Momentum
•The Uncertainty Principle
فصل دوم: معادله‌ی مستقل از زمان شرودینگر
فهرست مطالب:
 Stationary States
The Infinite Square Well
The Harmonic Oscillator
Algebraic Method
Analytic Method
The Free Particle
The Delta-Function Potential
Bound States and Scattering States
The Delta-Function Well
The Finite Square Well

 


پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

0
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟ با واتساپ گفتگو کنید